‘Sommigen willen liever niet horen dat God almachtig is?’

Dat komt maar moeilijk naar voren. Als het al gebeurt, wil men
er zo veel mogelijk van afdingen. Net alsof je op de markt staat
en er 10 of 20% van af wil. Veel ernstiger is het, wanneer men
iets van de absolute almacht van God af wil halen. Om zelf als
mens meer speelruimte te hebben.

‘Dat zal niet gaan, want God bepaalt alles.’

Daar willen sommigen vanaf. In hun waan menen zij, dat zij
zelf ook invloed hebben. Dan gaat het bijvoorbeeld om het ma-
ken van een keuze. Bijvoorbeeld voor Jezus. In evangelisatie-
werk wordt wel aangedrongen bij de mens op een keuze. Je
moet een keuze maken. Heb je eenmaal de goede keuze ge-
maakt, dan heb je je verzekerd van eeuwig leven.

‘Dat gaat niet aan, want dan zou God het niet bepalen.’

In de voor velen toch bekende geschiedenis van Lydia de pur-
perverkoopster staat, dat zij naar de rivier ging. Het was sab-
bat en zij hielden een bijeenkomst. Paulus ging daar ook heen
en hij sprak van wat hij door te geven had. En dan staat daar
zo prachtig in Handelingen 16:13,14 :

En op de dag van de sabbat gingen wij de stad uit, de rivier
langs, waar het gebed gewoonlijk plaatsvond; en nadat wij
daar waren gaan zitten, spraken wij tot de vrouwen die er
samengekomen waren.
En een zekere vrouw, van wie de
naam Lydia was, een purperverkoopster uit de stad Thyatira,
die God diende, luisterde naar ons.
En de Heer opende haar hart, zodat zij acht gaf op wat door
Paulus gesproken werd.