‘God bewerkt alles in overeenstemming met de raad van Zijn wil….
dat is ook zeker weer verder en meer dan Zijn wil?’

Ja, beslist. De geschiedenis van het volk Israël en de uittocht uit
Egypte is een prachtige illustratie van deze geweldige uitspraak van
de apostel van de natiën. Niemand kan Gods bedoeling weerstaan.
Mensen kunnen tegen Gods wil in gaan. Farao deed dat ook. Maar deze
machtige heerser kon niet ingaan tegen
de raad van Zijn wil.

‘Dat bedoelt Paulus in Romeinen 9?’

Daar gaat het om de vragensteller die ingaat tegen God. ‘Wie heeft Zijn
bedoeling weerstaan?’ Is de vraag die daar klinkt. Het antwoord is duide-
lijk: niemand kan ooit tegen Gods bedoeling ingaan. Dat God Zijn naam
aan de Farao en zijn legermacht zou verheerlijken, was de bedoeling.
Gods wil was: laat Mijn volk gaan. Farao ging daar dwars tegenin.

‘He mooi zeg, als je zo doorkrijgt wat het verschil is tussen Gods wil en
Gods bedoeling. Zo werkt het ook in je eigen leven?’

Zeker wel! Als mens zondig je, je gaat in tegen Gods (geopenbaarde) wil.
Maar God had je al lang van tevoren uitgekozen en bestemd, dus kon je
nooit tegen Zijn (verborgen) bedoeling ingaan! Hij bracht je tot geloof
en geeft Zijn geest in je. Dat was Zijn bedoeling!

‘Dus het komt er eigenlijk op neer, dat je al dat verkeerde eerst moest doen,
je kon er niet aan ontkomen? Zodat je later in Gods armen terecht zou komen?’

Dat is de gang die elk schepsel gaat, in feite. God zet al Zijn schepselen in om dat
te doen wat Hij wil, en zij kunnen Zijn bedoeling in hun loopbaan niet tegen-
houden. Hij zet instrumenten tot eer en oneer in. Farao was tot oneer. Aan ons
de bijzondere genade, dat wij instrumenten tot eer mogen zijn.

‘Nou dat vind ik echt geweldig. Waar heb ik dat aan verdiend?
Nee, wacht maar, ik weet het, het is: overstromende genade!