13 april 2017
‘Bijzonder weer, de Tabernakel.’

Prachtige typen en beelden zitten erin ver-
borgen. Koperen wasvat: type van Christus.
Hij schenkt het levende water: Zijn woord
tot heiliging en reiniging.

mannen, hebt je vrouw lief zoals ook Chris-
tus de uitgeroepen gemeente liefheeft en
Zichzelf overgeeft ter wille van haar, opdat
Hij haar heiligt, haar reinigend in het water-
bad (met Zijn uitspraak)
     Efeziërs 5:25,26

Hij zorgt Zelf voor de reiniging van de ge-
meente, die Zijn lichaam is. En kan de leden
zo inzetten in Zijn dienst.

‘Gereinigd tot dienstwerk.’

Bij de dienst aan en in de Tabernakel was
wassing bij het wasvat verplicht. Anders zou
de bewuste priester/leviet sterven. Voor het
dienstbetoon van de heiligen van de gemeen-
te geldt de dagelijkse reiniging door de uit-
spraken van onze Heer. Het is geen verplich-
ting
voor de gelovige van vandaag. Het kan

niet anders, dan dat de gelovige die dienst-
werk verricht het woord tot zich neemt, daar-
door leeft.

‘Ja, fijn, ik heb het elke dag nodig.’

We kunnen niet zonder dat dagelijkse voed-
sel. Zoals Israël in de woestijn (wildernis) niet
zonder dagelijks manna en water kon, zo kun-
nen wij niet zonder het eten en drinken uit
Hem. Christus is immers het ware Brood en
Gever van levend water. Israël leefde op wat
zij uit de hemel ontvingen; prachtig type van
de gelovigen van vandaag, die leven op wat zij
uit God ontvangen: het hemelse manna en wa-
ter dat van boven (God/Christus) neerdaalt en
de gelovige die dat eet en drinkt.