19 april 2017
‘Dus pasen vieren is fout?’

Natuurlijk kan niets tegen een viering van
Zijn opstanding ingebracht worden. Het risi-
co van een viering één keer per jaar, is dat
het uitgesleten raakt. Maar elke keer als ge-
lovigen met Christus centraal samenkomen,

is dat vrucht van Zijn dood én opstanding.
En Christus centraal, dat is ook: Zijn woord
in het middelpunt plaatsen.

‘Christus is de Opgestane.’

En de Verheerlijkte. Petrus geeft dat aan:

laat dan heel het huis van Israël weten,
dat God Hem tot Heer en tot Christus heeft
gemaakt, deze Jezus, Die jullie kruisigden!
                                       Handelingen 2:36

Pas in Zijn opstanding werd helemaal dui-
delijk, dat Hij, Jezus, de Christus (Gezalfde)
is. Hij was de door de profeten beloofde
Verlosser. Hij werd Zelf verlost uit de dood

door de Vader. Omdat wij deel hebben ge-
kregen aan Hem, hebben wij óók deel aan
Zijn verlossing (of vrijkoping). Geestelijk
gezien kregen wij deel aan Hem.

‘Dat is vaak onbekend.’

Gelovigen kregen deel aan Zijn dood, be-
grafenis, opwekking, levendmaking én ver-
heerlijking. Zij zijn met Hem gezet te mid-
den van de hemelsen
, als je Efeziërs 2:6,7

leest. Alle gelovigen hebben een hemelse
positie. Nu al. En we spartelen nog rond
op deze aarde. Maar die gaan we verla-
ten bij de bazuin van God!