Naar voren kwam, dat de apostel
wijst op eenheid in de geest en de

ziel. Dan kun je gezamenlijk wedijve-
ren in het evangelie van genade.
Tegenstrevers waren aanwezig en 
God redt de gelovigen!
Luisteren: deel A en deel B