Woord vandaag

11 oktober 2017
‘Hoge roeping voor de gemeente.’

Niets minder dan wat Efeziërs 2:6,7 zegt:

..en wekt ons gezamenlijk op en zet ons
gezamenlijk te midden van de hemeling-
en in Christus Jezus, opdat Hij in de ko-
mende eonen tentoon zal spreiden de
overstijgende rijkdom van Zijn genade in
Zijn mildheid voor ons in Christus Jezus..

‘Dit is het, onze roeping.’

Machtige toekomst. In vers 6 staat zo
duidelijk: te midden van de hemelingen
en dat klinkt 5 (genade) keer in Efeziërs.
En het woord gezamenlijk zetten is ook
helder. God zet ons dáár, geza
menlijk
met Christus Jezus.
Dat kan niet op aarde zijn.

‘Omdat Hij boven is?’

Efeziërs 1:20: Christus Jezus is door
Vader gezet aan Zijn rechterhand te
midden van de hemelingen, boven iede-
re soevereiniteit en gevolmachtigde en
kracht en heerschappij

Daar kan geen misverstand over bestaan.
Dat is ook onze plaats volgens Efeziërs 2.
Het tentoonspreiden is dus óók daar.
Overstijgende rijkdom, genade van God.