2 februari 2018
‘Dat anders zien heb ik ook.’

Vanaf het moment dat je het eerst ge-
looft in de Heer Jezus Christus, ziet al-
les er anders uit. Je gaat langzaam de
wereld zien zoals die werkelijk is. Uit-
eindelijk in Gods hand, dat zeker. In
deze tijd is echter het kwaad sterk in
die wereld aanwezig. In Efeziërs 2 le-
zen we hoe het zit.

‘Het gaat om de geestelijke kant.’

‘Het is de geest die werkzaam is in de
zonen van de weerspannigheid. Daar
is de vorst van het volmachtsgebied
van de lucht. De kwade macht, leugen
verspreidt die overal. Vanaf het begin
stond die niet in de waarheid. Stelde
dan ook onmiddellijk in de hof Gods
woord ter discussie.

‘De afwijking kwam snel.’

En ging steeds verder door. Zo kunnen
we al de afbuigingen van Gods woord
snel herleiden tot de oude slang, die de
grote draak van de eindtijd is. Die tijd is
nu dichtbij, de wereld ligt in het boze.
We hebben ons conflict met die geeste-
lijke
boosheden in de lucht. We leven in

het laatste van de laatste dagen, wapen-
rusting aanhebben is noodzaak.