Filippenzen 2:9-11


Op 20 februari 2018 kwam de
verhoogde positie van Christus
aan de orde. Paulus spreekt er-
van in zijn brieven. Verder enke-
le aspecten van de toekomst
van de gemeente.
Naluisteren: deel A en deel B