Woord vandaag

9 maart 2018
‘Kruis ook in Efeziërs genoemd?’

Dat is een belangrijke, ja. In 2:16 staat:
door het kruis wederzijds met God zal
verzoenen …..
Daar lezen we dat twee groepen één
zijn, de gelovigen uit Israël en de gelo-
vigen uit de natiën. Die eenheid werd
door het kruis tot stand gebracht.

‘Eenheid door het kruis.’

Ware eenheid kan alleen gebaseerd
zijn op Zijn dood aan het kruis. Daar
stierf de Heer Jezus. Hij was naar het
vlees
de Zoon van David. En hoorde als

zodanig bij Israël. Maar in het lichaam
van Christus, de Opgestane, kan geen
vijandschap meer zijn. In de levendge-
maakte Zoon kan geen sprake zijn van
vleselijk verschil.

‘De eenheid van de geest.’

Ieder lid van het lichaam van Christus
is verzegeld met de geest van de belof-
te, de heilige. Daarin woont de geest
van God. En is de eenheid een feit. On-
geacht afkomst, achtergrond, nationa-
liteit of wat dan ook. Alle verschillen
in het vlees tellen niet langer. Want in
de geest
zijn alle leden één in Christus
Jezus, onze Heer
.