Woord vandaag

10 maart 2018
‘Het vlees gekruisigd.’

Dat besef doet uitwerken in ons leven.
De overmaat aan geest in ons geeft de
bijzondere kracht om te leven tot Zijn
eer. Het licht dat God geeft, maakt dat
we kunnen zien met verlichte ogen van
het hart. In Galaten zien we krachtige,
genadevolle uitwerking van Zijn geest.

‘Ze begonnen met de geest.’

Zijn jullie zo onbezonnen? Beginnend
in geest, worden jullie nu voltooid in
vlees?
                                Galaten 3:3

Is de indringende vraag die de apostel
stelt. Ze liepen weg van het vertrouw-
op God en Zijn geest. Ze gingen weer
op zichzelf vertrouwen. Anders gezegd:
ze lieten zich besnijden. Op die manier
vertelden ze, dat ze in de praktijk Chris-
tus niet nodig hadden (Galaten 5:2-4).

‘Het evangelie van genade verlaten.’

Dat is wat ze in de praktijk deden. Uit-
eraard erkenden ze dat Jezus Christus’
werk aan het kruis tot hun redding was.
Maar voor het dagelijks leven richtten
ze zich op hun eigen vlees. En kwamen
ook de akelige werken van het vlees
(Galaten 5:19-21) naar voren. In feite
draait het om het kruis, praktisch:

Wie nu van Christus Jezus zijn, kruisigen
het vlees tezamen met de hartstochten
en begeerten.
                    Galaten 5:24