Woord vandaag

13 maart 2018
‘De verzoening van de wereld.’

Door de werking van het kruis, zal God
allen veranderen van vijanden in vrien-
den. Het woord verzoenen betekent in
de grondtekst neer-veranderen. De si-
tuatie is sinds het kruis veranderd. God
beantwoordde de vijandschap met lief-
de. Hij sloeg de mensheid niet, maar op
de derde dag wekte Hij Zijn Zoon op.

‘Wat een verandering!’

De eersten die deze verandering onder-
gaan, zijn de gemeenteleden. Zij werden
veranderd door de genade van God. De
verzoenende liefde van de Vader vero-
verde hun hart. Dat zal uiteindelijk met
iedereen zo zijn. Tegenstellingen zijn er:
Christus stierf opdat wij leven, door Zijn
bloed, Zijn lijden, zouden wij Zijn redding
genieten. En Hij werd gekruisigd opdat
wij verheerlijkt worden.

‘Belangrijke tegenstellingen.’

Daardoor krijgen we meer zicht. Binnen
Israël bestond de dood door kruisiging
niet. Wel door steniging. De Israëlieten
kenden wel bloedvergieten en dieren
die stierven. Het zondoffer bijvoorbeeld,
was pijnloos en zonder schande. Toch
was dat een schaduw van Hem, Die ko-
men zou en tot zonde gemaakt werd.