Woord vandaag

12 maart 2018
‘Wijsheid en het kruis?’

De kruisiging en opstanding van onze
Heer hoort – strikt genomen – bij het
geheimenis
of de verborgenheid. Het

was in vroegere tijden niet bekend.
Wél dat de Messias zou komen. Niet,
dat die Messias of Gezalfde door een
kruisiging aan Zijn einde zou komen.

‘Wijsheid van God?’

Wanneer de oversten van deze eon
de wijsheid van God ermee geweten
hadden, zouden zij die Heer van de
heerlijkheid niet gekruisigd hebben.
Dat zegt Paulus in 1 Corinthiërs 2:5-
10. De wijsheid van God bepaalde,
dat met het sterven van de Heer al-
len
stierven, 2 Corinthiërs 5:14.

‘Ook de verzoening?’

Heeft alles met het kruis te maken; en
God was in Christus de wereld met Zich-
zelf verzoenend (2 Corintiërs 5:18-21).
We letten ook hier op de formulering.
God verzoent de wereld met Zichzelf; in
de Schrift staat nooit, dat God Zelf ver-
zoend moest worden. Hij was altijd de
vriend van de mens, houdt veel van ze.