Woord vandaag

15 mei 2018
‘Ja, van God afhankelijk.’

God is barmhartig, Hij doet wat nodig
is in Zijn plan. Dat is wat wij als (vorm
van) kwaad ervaren. Het is noodzake-
lijk zodat Hij het goede eruit voort kan
doen komen. God zet de donkere ach-
tergrond van kwaad en zonde in in Zijn
plan. Opdat Zijn licht veel beter het
goede laat zien. En zondaren zoals wij
Zijn redding kunnen waarderen.

‘Jezus Christus de Redder.’

Zonder Hem gaat het niet. God schiep
eerst Adam om de laatste Adam te kun-
nen brengen. Op Zijn tijd werd Hij gebo-
ren uit de maagd. Dat wordt door
som-
migen (vrijzinnigen) betwijfeld.

Dwaling over de opstanding in Korinte
werd door Paulus ernstig aangesproken
in dat geweldige 15e  hoofdstuk. Geloof
je in de opstanding? Dan geloof je ook
in de geboorte van Jezus uit de maagd
Maria. En andersom.

‘Daar zit samenhang in?’

Zeker, je kunt het ene niet los zien van
het andere. God is een God van wonde-
ren. Jezus Christus is gisteren en heden
Dezelfde, ook tot in de eonen. Maar dat
wil nog niet zeggen, dat Hij altijd hetzelf-
de handelt. En God handelde in de tijd
van Noach anders dan nu. Anders zal
het ook in het koninkrijk zijn – op deze
en de nieuwe aarde.