Woord vandaag

8 juni 2018
‘De heerlijkheid van God.’

Daar leidt Gods plan naartoe. Toch is
dat nu al zo, wanneer Zijn woord het
middelpunt is. Daarin spreekt Hij van
Zijn genade, die voldoende zal blijken
te zijn voor iedereen. Paulus was het
voorbeeld, dat model staat voor gena-
de
, die de gelovigen ontvangen. Om

niet. Gratis. Dat is de heerlijkheid van
Gods liefde, die uiteindelijk groter is
dan alle haat en vijandschap.

‘Gods liefde overwint.’

Daar waar de zonde, haat en vijand-
schap toenemen, zal Gods liefde gro-
ter blijken te zijn. En dat is de heer-
lijkheid van God. Het is Zijn eer, dat
allen tot Hem terug zullen keren. Het
is bestreden en ontkend op basis van
leringen van mensen. De tegenstan-
der slaagde er zelfs in, een lering van
eeuwige straf in het christendom in
te voeren. Waarmee de heerlijkheid
van God verduisterd werd.

‘Het staat in artikel 37 NGB.’

Dat had allang getoetst moeten wor-
den aan de Schrift. En vervolgens ge-
schrapt moeten worden. Het is veel
beter de Schrift te lezen dan de NGB.
De eer en heerlijkheid van God komt
in de Schrift wel naar voren. Hij redt
iedereen; dat is het goede nieuws dat
naar voren komt. Je krijgt echt ant-
woord door het evangelie van de ge-
nade zoals Paulus dat verkondigt.
We danken onze God en Vader.