Woord vandaag

13 juni 2018
‘Fijn dat de troon wit is.’

Dat spreekt van Gods gerechtigheid.
Daar zal recht gesproken en gedaan
worden. God zal door Jezus Christus
het in de mensen verborgene richten.
Alles zal daar aan het licht komen, de
werken van de ongelovige mensen,
en de motieven achter die werken. Er
zullen heel velen gericht worden, niet
half, maar grondig, correctief. Al wat
duister was zal in het licht komen.

‘Al wat openbaar maakt is licht.’

De motieven zijn voor ons niet zicht-
baar. Wij beoordelen mensen vaak te
oppervlakkig; weten wij veel wat alle-
maal in een leven gespeeld heeft en
speelt. Mensen zeggen je wel een en
ander, maar je tast vaak toch in het
duister hoe het nu precies zit. Maar
bij of voor de grote witte troon komt
alles in openbaarheid. We lezen Ro-
meinen 2:1-16 als leidraad.

‘De uitkomst is genade.’

Dat kan niet anders, want het richten
is daar in overeenstemming met het
evangelie van Paulus. Dat spreekt ons
van overstromende genade, die later
alles zal overwinnen. Gods liefde, ge-
nade en gerechtigheid zullen boven-
aan staan bij de redding van de mens-
heid. Volkomen juist is het, dat de on-
gelovigen eerst nog de tweede dood
in moeten. En dat zal iets uitwerken.