Woord vandaag

14 juni 2018
‘De grote witte troon.’

Is in overeenstemming met de gerech-
tigheid van God. Nadat Jezus Christus
stierf en opstond bleek, dat de zonde
van de wereld gedragen is. Omdat de
mensen niettemin allerlei boze (+ min-
der boze) werken deden, en in onge-
loof stierven is het gericht bij de grote
witte troon noodzaak. Om te corrige-
ren, want ieder gericht van God is cor-
rectief
, tot herstel.

‘Daarna de tweede dood.’

Velen vragen waarom de 2edood nog
nodig is na de grote witte troon. Chris-
tus stierf voor de zonden van de mens.
Daarom worden alleen de werken nog
beoordeeld. Plus de de motieven waar-
mee die gedaan zijn. Wat resteert, is
wie de mens in zichzelf is, niet wat hij
deed. Daarom moet de mens de twee-
de dood
ondergaan. De gelovige van nu

is zich dat bewust door het evangelie
van Paulus.

‘Hoezo?’

De doorwerking van het kruis, dat pre-
dikt, dat wij tezamen met Christus ge-
storven, begraven én opgewekt wer-
den. De oude mens is medegekruisigd,
Romeinen 6:6 en andere plaatsen in de
brieven van Paulus laten dat zien. Einde
van wie wij in onszelf waren, onze nieu-
we identiteit is Christus. Hij leeft Zijn le-
ven door ons heen uit. Daarom kennen
wij niemand meer naar het vlees. Ons
nieuwe leven is al de 2edood voorbij.