Woord vandaag

7 juli 2018
‘Evangelie = goed nieuws.’

Misschien is het voor ons geen nieuws
meer, maar toch heeft het evangelie al-
tijd iets fris, iets nieuws in zich. De eni-
ge verklaring hiervoor kan zijn, dat de
geest van God dat goede spreekt. Het
was niet Paulus’ eigen vondst. Integen-
deel. In Romeinen 3 lezen we indring-
end, hoe de oude mensheid is. Daar is
niets aan te verbeteren. De waarheid
hiervan dringt soms na jaren pas door

bij gelovigen.

‘Hoe komt dat?’

Het vlees, dat trots is op eigen presta-
ties en kunde en vermogens, wil daar
niet aan. De Heer Jezus had gezegd:

de geest is het, die levend maakt;
het vlees heeft geen enkel nut;
de woorden die Ik tot jullie spreek,
zijn geest en leven
                                   
Johannes 6:63

Hier lezen we over geest, leven en Zijn
woorden
; die horen alle drie bij elkaar.

Tegenover deze drie: het vlees. Met de
beste wil van de wereld kan dat geen
leven voortbrengen. De geest van God,
door het Woord,
kan dat wel.

‘Hij sprak Zijn volk aan.’

Dat is zo, en Paulus doet dat ook in de
tekst die we volgen:

wij weten nu, dat alles wat de wet zegt,
zij dat spreekt tot hen die onder de wet
zijn, opdat elke mond gestopt en heel
de wereld onder het rechtvaardige van
God geschikt wordt
                                   Romeinen 3:19

De volkeren buiten Israël vielen onder
de vaststelling van Romeinen 3:10-18.
In 3:9 staat, dat Joden en Grieken on-
der de zonde zijn
. In 3:19 stelt de apos-

tel dat nog een keer vast. De wet waar
de Jood onder gesteld is, legt te meer
nadruk op het zondige karakter van de

oude mens. En dat het gericht van God
erover volkomen juist is
. Opleg
ging van
de wet maakt het nog erger,
 in feite,
want Romeinen 3:20 zegt:

omdat door werken van wet totaal
geen vlees gerechtvaardigd wordt;
want door wet is erkenning van zonde

Het gericht van God is terecht.

Wat nu?
 
Nu komt evangelie, want God en de
geliefde Zoon zijn actief en handelen
om heel die mensheid te redden.