Woord vandaag

11 september 2018
‘Boeiend. Johannes 3.’

Een studie waard hoor. Heel de Schrift
is nuttig tot onderwijzing en draagt bij
aan de versterking van je geloof. Speci-
fiek gaat het hier in Johannes 3 wel om
Israël, niet het lichaam van Christus.
We volgen de tekst:

Hij, die van boven komt is over allen.
Hij, die is uit de aarde, is uit de aarde,
en uit de aarde spreekt hij; Hij, die uit
de hemel komt is over allen  
(vers 31)

‘Weer Jezus en Johannes?’

Wanneer we het tekstverband lezen,
is dat de conclusie, strikt genomen. Bij
uitbreiding is op te merken, dat ieder
die uit de aarde is, uit de aarde spreekt.

Daarover een andere keer meer.
Die uit de aarde is, is Johannes.
Degene, Die van boven komt, uit de he-
mel komt 
is de Heer Zelf. Hij kwam uit

de hemel. Op aarde. Wonderlijk.

‘Groot Getuige.’

Dat wordt gezegd in vers 32:

wat Hij heeft gezien en hoort,
dit getuigt Hij, en niemand neemt
Zijn getuigenis aan

De Heer getuigde wat Hij van de Va-
der hoorde. Hij deed de werken die
Hij de Vader zag doen. Tragiek was,
dat niet velen van Zijn volk dit getui-
genis accepteerden.