22 september 2018
‘Christus is de grote Melchizedek.’

De Melchizedek uit Genesis 14 is een
type van Christus, vanzelfsprekend.
Dat verband wordt in Hebreeën ook
duidelijk gelegd. Het is een uniek ge-
geven, dat Abram aan Melchizedek
de tienden gaf. Erkenning dat dit de
priester van de allerhoogste God is.
Maar ook: koning van vrede. Dat was
deze over al de volkeren.

‘Dat maakt verschil met Levi.’

Aäron kwam voort uit Levi, en kon zo
aangesteld worden als hogepriester
in Israël. Daarmee in principe beperkt
tot dat volk. Maar als mensen uit an-
dere volkeren wilden naderen tot de
God van Israël, dat is de enige ware,
dan moest dat via de priesters van Is-
raël. Die vielen onder het gezag van
de hogepriester.

‘Melchizedek van hogere orde.’

Volgens Hebreeën toch wel, ja. En de
Heer Jezus Christus is vanaf Zijn op-
standing uit de dood aangesteld door
God als hogepriester. In de hemel nu
voor dat wat daar bij God te doen is.
Hij zal die functie in de 1000 jaar op
de aarde uitoefenen en dat delegeren
aan de priesters en hogepriesters van
Israël. Zij zullen offeren bij die magni-
fieke tempel van Ezechiël 40-48. Ook
het reinigingswater met de as van de
rode koe zal er zijn.