Woord vandaag

9 oktober 2018
‘Genade is Gods liefde.’

Zo kun je dat zeggen. Gods liefde is
het, die achter alles zit. Wat ook ge-
beurt, uiteindelijk zal blijken dat het
haar oorsprong in die liefde heeft.
De hoogste uiting van Gods liefde is
Zijn genade. Daar is al erg veel over
geschreven. Toch blijft het zeker de
moeite waard. Deze tijd is volgens
Efeziërs 3 het beheer van de genade
van God
.

‘Overstromende genade.’

Zo blijkt uit onder meer Romeinen 5:
20,21. Genade zit op de troon, ande-
re, vroegere heersers niet. Dat maakt
deze tijd waarin de gemeente geroe-
pen wordt, zo bijzonder. Het is geen
gewone tijd wanneer je vergelijkt en
kijkt naar vroeger en straks. Dan gel-
den andere principes. Nu is Gods ge-
nade
het, die regeert.

‘Ik ben er heel blij mee.’

Dit is wat werkelijk vrede en rust in je
hart geeft. Wanneer wij tekortschie-
ten, blijven we, hoe dan ook, met een
schuldgevoel zitten. We hebben ge-
faald, we zijn niet volkomen. We lijken
net hele gewone mensen. Daarna
komt de genade van God en zegt:

gezegend ben je, wat je ook zou doen,
want Christus heeft je gerechtvaardigd
en niemand kan het wagen iets tegen
jou in te brengen; dit is een waarach-
tig feit
.

Je gevoel spreekt wellicht een andere
taal. Maar wij geloven de feiten van het
evangelie van de genade van God
.