Woord vandaag

10 oktober 2018
‘Fijne woorden bij Paulus.’

Aspecten van de genade van God
zijn in Titus 2:11,12 beschreven:

Want verschenen is de genade van
God: redding voor alle mensen; die
traint ons, opdat wij, loochenend de
oneerbiedigheid en de wereldse be-
geerten, verstandig en rechtvaardig
en toegewijd leven in de tegenwoor-
dige eon.

De belangrijkste gebeurtenis, geeste-
lijk gezien, in deze boze eon is: het
tevoorschijn komen van de genade
van God. In de persoon van de Heer
Jezus Christus.

‘Zijn werk is afdoende.’

Absoluut! Bij Paulus lees je voortdu-
rend over Zijn werk in kruis en opstan-
ding = basis voor de genade van God.
Romeinen 11:6 spreekt daarom luid
en duidelijk, dat genade en werken el-
kaar wederzijds uitsluiten:

Indien het nu in genade is, is het niet
langer uit werken, anders wordt de
genade niet langer genade. Indien het
nu uit werken is, is het niet langer ge-
nade, anders is het werk niet langer
werk.

‘Lekker helder.’

Het geheim voor een aan God toege-
wijd (innerlijk en uiterlijk) leven is de
werking van de genade van God. Dát
geeft wérkelijk vrede en rust, wetend
dat er geen veroordeling is voor hen
die in Christus Jezus zijn
. Volle genade

en de werking daarvan ervaar je als re-
sultaat en uitwerking van het kruis.
Je hebt God lief gekregen omdat Hij
jou eerst liefhad
en voor jou, u en mij

Zijn geliefde Zoon gaf. Ja, dan wil je je
van binnen + van buiten aan God toe-
wijden. Hij geeft de kracht!