1 november 2018
‘God geeft goed nieuws.’

Het gaat erom, het evangelie te gelo-
ven
. Ieder die dat gelooft is nu in de-

ze tijd, geroepen tot de gemeente.
Paulus legt in korte zinnen uit: wat is
dat goede van God?
Christus stierf voor onze zonden, over-
eenkomstig de Schriften; Hij werd be-
graven
en Hij werd opgewekt op de
derde dag
, overeenkomstig de Schrif-

ten, 1 Corinthiërs 15:1-3.

‘Dat is kort gezegd zeg.’

Het is de essentie van het evangelie
dat vandaag zou klinken. Paulus zegt
nog in vers 11 van dat gedeelte: zo
verkondigen wij en zo geloven jullie
.

Dat wijst dus ook naar vers 1-3 terug.
Zo zijn dus de feiten genoemd, die wij
geloven. Wanneer we dat overwegen
zou tot ons doordringen wat de grote
betekenis ervan is.
Christus stierf voor onze zonden!
Besef opnieuw hoe geweldig dat is.

‘Ja heerlijk, zo kan ik leven.’

Hij werd begraven en Hij werd opge-
wekt op de derde dag
.

Zo is de opstanding van Christus een
groot feit en bewijs dat Zijn sterven
voor de zonden volkomen door God
aanvaard is. Als een werk, dat com-
pleet was en voldoende om heel de
mensheid te redden. Als iemand dat
gelooft is deze gered. Zoals we ook
in Romeinen 1:16 lezen: het evange-
lie is Gods kracht tot redding voor ie-
der die gelooft
.