2 november 2018
‘Wie geloven in deze tijd?’

De leden van het lichaam van Christus.
Dit evangelie, zoals we dat gisteren ge-
lezen hebben uit 1 Corinthiërs 15:1-3,
is de toets van reddend geloof. Dit ge-
loof kun je niet kiezen. Je kunt het niet
verkrijgen door studie en opvoeding of
instructies. Het ontwikkelt zich ook niet
gedurende studies in de Schrift. Je kunt
het niet bereiken door logisch redene-
ren of iets dergelijks.

‘Hoe dan wel?’

Reddend geloof wordt door God gege-
ven
, om niet. Paulus schrijft (Ef.2:8,9):

want in genade zijn jullie geredden,
door geloof, en dit niet uit jullie zelf;
het is Gods naderingsgave, niet uit
werken, opdat niemand zich beroe-
men zal.

De mens heeft geen vrije wil. Het is
God, Die in de mens werkt.

toen zij dit hoorden verheugden de na-
tiën zich en verheerlijkten het woord
van de Heer, en zij geloven, zo veel als
er gesteld waren tot eonisch leven
.
                              Handelingen 13:48

‘Reddend geloof.’

Dit geloof is niet los verkrijgbaar. Het
gaat om geloof in het evangelie en dat
krijg je niet zonder dat God in je werkt.
Zo’n geloof geeft God aan hen die Hij
uitkiest. En dat laatste is van voor de
neerwerping van de wereld
. Dit blijkt

uit het feit, dat zij geloven. Christus is
in het evangelie naar hen toegekomen,
niet omdat zij daar zelf voor kozen.
Alleen door het werk van God in hen.