Woord vandaag

5 november 2018
‘God is Redder van alle mensen.’

Is wel heel erg goed nieuws. Dit is
wat de leraren kunnen mededelen in
hun spreken. Mensen die dat horen:
ze zijn er niet altijd blij mee. Of het nu
wel of niet aanvaard wordt, het blijft
gewoon waar. Dat dit geweldige be-
richt gehoord en aanvaard wordt, is
mooi. Maar het is niet beslissend tot
redding, om in het lichaam van Chris-
tus komen.

‘Geloven in Zijn dood en opstanding.’

Dat is het evangelie van onze redding
dat Paulus bedoelt in Efeziërs 1:13.
Christus stierf voor jouw zonden, Hij
werd begraven en opgewekt door de
Vader. God schenkt geloof.Hij geeft
aan ieder een mate van geloof (Ro-
meinen 12:3). In het leven van een
gelovige is sprake van groei, die God
geeft. Daar is ook de verdieping in het
woord. Dat maakt dan duidelijk, dat
God de Redder van alle mensen is, in-
zonderheid van de gelovigen.

‘Machtige boodschap.’

Dat is het zeker. Het is een medede-
ling die Paulus doorgeeft. Het is de
waarheid. Daar kan men van af pro-
beren te dingen, maar dat maakt he-
lemaal niets uit. Gods liefdevolle ar-
men omsluiten allen. We kunnen de
hemelse Vader daarvoor hartelijk be-
danken (ook een genade-woord).
Het evangelie is enorm goed nieuws,
God geeft dat in deze 2000 jaar, en
troont in genade, totdat…