15 november 2018
‘God werkt door.’

Het is beter, dat we kijken naar Zijn
activiteiten dan die van de mens. En
Zijn Christus werkt Zijn plan uit in de
tijden van de eonen. De Schrift heeft
het begrip olam en aion en we zien al
lezend, dat dit tijdsperiodes zijn. Deze
woorden betekenen in de Schriften in
feite nooit iets anders dan tijdelijk.
De eerste eon (aion, olam) blijkt waar-
schijnlijk een zeer lange tijd te hebben
geduurd. Dit geldt ook voor de laatste.

‘De tweede eon korter?’

Zeer waarschijnlijk wel. De scheiding
tussen de eerste twee eonen blijkt te
bestaan uit een enorme hoeveelheid
water. Hemelen en aarde volgelopen
met water. Hoe je dat moet begrijpen,
weet ik niet. In elk geval maakte God
een uitspansel daarin en noemde dat:
hemelen. Zo waren de hemelen en de
aarde weer hersteld. Nu waren daar
in de hemelen geestelijke machten in
opstand tegen God en Zijn Christus.

‘De tegenstander en dergelijke.’

Dat was de reden voor de chaos, de
leegte (woestheid) en de duisternis in
Genesis 1:2. Het gericht was gekomen
en de originele schepping was neerge-
worpen. Later blijkt pas bij Paulus, dat
de uitgeroepenen van de gemeente in
Christus uitgekozen waren van vóór de
nederwerping van de wereld die toen
was (2 Petrus 3:5,6; Efeziërs 1:4). Dat
lichaam van Christus heeft alles te ma-
ken, zo blijkt, met de geestelijke mach-
ten van de boze en hun verlossing.