Woord vandaag

7 januari 2019
‘God is de Bron van alles.’

Dat is zo, omdat Hij Zelf zegt dat alle
dingen uit Hem en door Hem en tot
Hem zijn (Romeinen 11:36). Een uit-
spraak die aan alle kanten bestreden
en dus ontkend wordt. Mensen schrij-
ven het goede aan God en het kwade
aan de duivel toe. Ook op dit punt is
de vader van de leugen (Johannes 8:
44) erin geslaagd de leugen te propa-
geren en als waarheid te brengen.

‘De omgekeerde wereld.’

Dat doet de tegenstander: alles om-
keren zodat de leugen als waarheid
(+ de waarheid als leugen) aanvaard
is. Omdat dit op vrijwel alle terreinen
een feit is, weten de mensen niet wat
waar en wat leugen is. Velen zien zelf
dat de leugen regeert. God is dan ook
door velen in hun leven ‘aan de kant
gezet’. Hij wordt niet meer als dé Bron
van waarheid geaccepteerd.

‘Wij zien Hem wel als de Bron.’

Dat is feitelijk ook zo. Daarom accep-
teren wij Zijn woord als de waarheid
en zijn in het beste gezelschap: Zijn
Zoon. Die bad dat in Johannes 17:17.
Zodoende zijn we vertrouwd met de
Bron van alles en weten we wat de
waar
heid is op alle gebieden. Dit is 
de ootmoedige houding van geloof.
Dat laatste is een geschenk dat we
in
 genade van God ontvangen.