Woord vandaag

8 januari 2019
‘Geloof is van Christus.’

Bij Paulus draait het om Zijn geloof. In
de hedendaagse vertalingen komt dat
niet meer voor. Omdat het bij de theo-
logen die de vertalingen maken geen
rol speelt of onbekend is. Of het is wel
bekend en dan is het erger, want dan
zondigden zij tegen het licht van Gods
woord. Als het wel bekend is heeft men
het kennelijk be
wust niet goed vertaald.
In dat geval houdt men
 de waarheid in
onrechtvaardigheid ach
ter, of letterlijk:
neer (Romeinen 1:18).

‘Dat is de tegenwerker.’

Die beïnvloedt de gedachten van men-
sen, zodat zij het licht niet ontvangen.
De waarheid van Gods woord moet ge-
woon onderdrukt en/of weggedrongen
worden. Eén van de belangrijke aspec-
ten van het evangelie is het geloof van
Jezus Christus, of van Christus Jezus,
of van de Zoon, of van Jezus
. Allemaal
iets
andere uitdrukkingen. De kern blijft:
het is Zijn geloof. Daar gaat het om. In
vertalingen staat: het geloof in Hem en
wordt het zo bij de mens neergelegd.

‘De mens weer centraal.’

In wezen wel. Jouw geloof is het dan,
daar komt het op aan. Subtiel zit er de
idee van een vrije wil achter. Terwijl die
absoluut niet bestaat! Alleen God Zelf
heeft een vrije wil. Zo zien we hoe een
incorrecte vertaling de waarheid weg-
schuift en je op een verkeerd spoor te-
rechtkomt. En voor zover wij geloven is
dat een geschenk, een gave van God in
Zijn genade aan ons. Ook de mate van
geloof 
wordt door God bepaald.