Woord vandaag

9 januari 2019
‘Geloof is een geschenk.’

Dat was bijvoorbeeld bij Noach, Ab-
ram en Izaäk ook het geval. Je kunt
niet zeggen, dat God constateert dat
iemand gelooft en om die reden met
diegene verder gaat. Wanneer je het
terugvoert, kan geloof alleen door de
geest van God
gewekt zijn. In Galaten

5 hebben we gezien, dat geloof, maar
ook trouw (dat is hetzelfde woord) in
wezen vrucht van de geest is.

‘Ja, fijn dat we dat weten.’

Het is een voorrecht, het evangelie
voor vandaag te kennen. Om dat ook
te erkennen is groei nodig. En dan ko-
men we weer bij dezelfde Bron uit.
God geeft de groei, wij kunnen bij ge-
legenheid water (het woord) geven.
Wij hebben niet zoveel te vertellen, in
de studies Filippenzen blijkt dat. Dien-
en 
is ook iets, dat God door ons heen

uitwerkt. We laten ons aanspreken op
zulke avonden; de aanspreker (para-
kletos, Grieks) is de geest van God.

‘Dat werkt iets uit.’

Het woord spreekt aan; soms scherp,
maar altijd in liefde. God is er nooit
op uit ons te veroordelen. Onmogelijk
gezien Romeinen 8:1 en 32-36. Lees
die woorden regelmatig door en elke
gedachte aan eventuele veroordeling
door God verdwijnt uit je denken. Dat
werkt zeer genezend. Daarbij zouden
de sterken de zwakheden van hen die
onvoldoende vermogen in het geloof
hebben, dragen.