Woord vandaag

8 februari 2019
‘Het draait om genade.’

Dat geeft werkelijk antwoord op tra-
dities en belijdenisgeschriften. Deze
zijn 
niet langer nodig als je het evange-
lie
 van Paulus leert kennen. Genade
sluit
 werken uit (Romeinen 11:6).
Genade
zet een dikke streep door de
religies
in de wereld. Gods genade is
de basis,
ook voor ons dagelijks leven,
onze wandel als gelovigen.

Wet is basis van de christelijke ethiek.
In het lichaam van Christus regeert in-
tegenstelling daarmee 
de genade van
God
. Dat is sinds Paulus’ dagen al zo. 

‘Fijn, zo leren we scherp zien.’

Het zijn twee verschillende principes,
wet en genade. Je kunt ze niet mixen.
We kijken omhoog, waar Christus in
genade
op ons neerziet. Hij kijkt met

liefdevolle ogen naar ons. Nooit ver-
oordelend, Hij bouwt ons op, we ont-
vangen het voedsel voor ons bestaan
door Hem als Hoofd. We groeien naar
Hem toe.

‘De toekomst met Hem.’

Dan is het goed. Zoals we afgelopen
dinsdag in de studie Filippenzen heb-
ben gezien, geeft Hij ons een heerlijk-
heidslichaam, gelijkvormig aan Zijn ei-
gen lichaam. Licht, heerlijkheid straalt
het uit. Zo ook wij, binnenkort. We le-
ven ernaar toe. De Heer Jezus Christus
zal komen als Redder. Hij geeft een al-
les overtreffende heerlijkheid. Wat is
dat toch geweldig. Daar kan niets te-
genop. Genade en heerlijkheid.