Woord vandaag

13 maart 2019
‘Je kunt niets doen aan je redding.’

Het is al gedaan op Golgotha; en dat
was geen gemakkelijke weg, maar in-
tens diep lijden. Niet voor ons, maar
voor de Zoon van Adam. Hij kondigde
4 keer Zijn lijden en sterven aan. De
discipelen begrepen dat niet zo. Zelfs
tegen het einde vroeg de moeder van
Boanerges of haar zonen aan Zijn lin-
ker- en rechterhand konden zitten in
het Koninkrijk.  

‘Vier keer aangekondigd.’

Je zou kunnen zeggen: dat is voor de
hele wereld, alle hoeken van de aar-
de bestemd. Of alle windrichtingen
van de hemelen. Direct nadat Hij in
Mattheüs 11:25-30 in gebed met Va-
der had gesproken over de afwijzing
door de leiders van het volk, veran-
dert het karakter van Zijn bediening.
Het wordt duidelijk dat Hij een ande-
re weg gaat dan die van Koningschap.

‘Het wordt verder lijden.’

Dat werd Hem niet bespaard. Hij wist
uit de Psalmen al wat op Hem betrek-
king had (en dat is heel erg veel); dus
ook het lijden van bekende Psalmen
als 22, 40 en 69. Maar ook Jesaja 53,
de oude profeet sprak van het lijden
van de Christus en de heerlijkheid er-
na. Hij kondigde dan ook aan:

dat Hij naar Jeruzalem moest gaan
en veel zou moeten lijden van de kant
van de oudsten en de overpriesters en
de schriftgeleerden, en dat Hij gedood
zou worden en op de derde dag zou
worden opgewekt
                                     Mattheüs 16:21

En vertelde de feiten zoals die zouden
plaatsvinden tot vergeving van zonden
en rechtvaardiging van de mensheid.