Woord vandaag

15 april 2019
‘Hij was zonder gebrek.’

Na het schijnproces bij het Sanhedrin
bleek bij Pilatus, dat hij geen schuld in
Hem aantrof. Tot drie keer zegt hij dat
(Johannes 18:38; 19:4,6). Hij, de Onbe-
rispelijke, Onschuldige, Zondeloze, ver-
oordeeld tot het kruis, met de misdadi-
gers gerekend (Jesaja 53:12). Hoeveel
moet door de Heer heengegaan zijn!
Toch kon Hij zwijgen. Uit liefde tot de
Vader zweeg Hij, Hij wist dat het deze
weg moest zijn. Tijdens Zijn leven had
Hij alles in Tenach (OT) bestudeerd en
gezien dat lijden op Hem zou komen.

‘Het vroeg van Hem het uiterste.’

Hij werd verootmoedigd tot de dood,
ja, de dood van het kruis. Dat was zó
diep, voor ons niet te bevatten. Wij
kunnen slechts de Schrift lezen, over-
wegen en naspreken met diepe eer-
bied en ontzag voor wat Hij deed. Om
al wat daarin van Hem geschreven is
te spellen, ons te laten overweldigen
door die enorme liefde van de Vader
en de Zoon voor u, jou en mij. Paulus
zou later in zijn brieven grote gevol-
gen van deze kruisiging vermelden.

‘Het was volgens Gods plan.’

God bewerkt het al overeenkomstig
de raad van Zijn wil (Efeziërs 1:11).
Niets kan Hem tegenhouden, Hij zal
alles doen verlopen langs de lijnen
die door Hem zijn uitgestippeld. Dat
gaat ver uit boven ons voorstellings-
vermogen. We zijn gezegend, erg rijk
als gevolg van het kruis, Zijn werk.
Hij riep: het is volbracht. Toen was ‘t
ook gedaan. Niets te doen o zondaar,
nee. Dat zegt het lied en wij kunnen
dat van harte meezingen