Woord vandaag

16 april 2019
‘Hij werd bespot door soldaten.’

Men zegt dat het gewoonte was om
te sollen met een gevangene die toch
gekruisigd zou worden. De soldaten
deden Hem een scharlaken mantel en
een purperen overkleed om. Dat blijkt
uit Mattheüs 27:28, Marcus 15:17-20
en Johannes 19:2,5. Daar zit geen te-
genspraak in; het ziet er naar uit, dat
Hij twee mantels omgehangen kreeg.
Purper, zo hebben we ook gezien tij-
dens de studie-avond te Soest op 12
april 2019, is een kleurmenging die in
wezen middelaarschap aanduidt.

‘Hij hing tussen hemel en aarde.’

Misschien was dat al tekenend voor
wat Paulus later zegt, dat Hij die Ene
Middelaar is van God en mensen. We
lezen het in 1 Timotheüs 2:5. Uit het
verslag van de evangelisten blijkt, dat
de mantel weer van Hem afgenomen
werd. Het koningschap was toen nog
niet aan de orde voor Hem. Het werd
uitgesteld naar later datum. Dat is in-
middels zeer dichtbij gekomen. De na-
tiën woeden en bedenken van alles; in
feite leidt het tot niets. God heeft ech-
ter Zijn Gezalfde aangesteld: Messias
Jezus. Hij is de grote Koning.

‘Heel fijn om dit weer te zien.’

Hij werd ook beschimpt toen Hij aan
het kruis hing. Ze riepen allerlei akeli-
ge dingen en het was nog waar ook.
Eigenlijk zit daar ironie in. Ze zeiden:

..anderen redt Hij, Zichzelf kan Hij niet
redden…!                 
Mattheüs 27:42

Voor wat betreft de wil van de Vader
kon Hij Zichzelf niet redden, want dit
lag vast. Het moest zo gebeuren. Dat
Hij anderen redde was óók maar al te
waar. Door Zijn dood en opstanding
redde Hij niet alleen Zijn volk van hun
zonden, maar heel de mensheid. Va-
der redde Hem uit de dood door Hem
op te wekken.