11 augustus 2019

‘God kiest uit en roept.’

Wonderlijk genoeg zijn wij uitgekozen
in Zijn liefde. Degenen die geroepen
zijn, geloven van harte dit woord:

..dus dan is het niet uit hem die wil,
noch uit hem die rent, maar uit God,
Die Barmhartig is         
                                
Romeinen 9:18

Dit geldt niet alleen voor Jakob ten op-
zichte van Esau. Het geldt ook voor de
volkeren die uit hen voortkwamen. En
hun loopbaan werd aangezegd.

‘Voorafgaand aan hun geboorte.’

Zo is het. Paulus zegt in Romeinen 9,
dat over de tweeling tegen Rebekka
werd gezegd op het moment dat zij
nog zwanger was:

Want toen zij nog niet geboren wa-
ren en niets goeds of kwaads gedaan
hadden …. werd tegen haar gezegd:
de meerdere zal de mindere als slaaf
dienen
                          Romeinen 9:11,12

Kijk, zo liggen de dingen vanuit God.
Het lag bij Vader al vast hoe hun le-
ven zou zijn. Tijdens hun leven is zon-
der twijfel duidelijk geworden wat ze
van moeder gehoord hadden.

‘Het lag vast in God.’

Jawel, en dat wordt duidelijk onder-
streept in Romeinen 9:12:

opdat het voornemen van God zou
blijven als een keuze, niet uit werken,
maar uit Hem Die roept


Natuurlijk staat dit bovenaan, de ab-
solute Godheid van God. Hij kiest soe-
verein uit terwijl Hij tevoren wéét dat
mensen goede en kwade dingen zul-
len doen. God reageert niet achteraf
op gedrag van mensen, maar kiest te-
voren uit. Dat kan Hij doen omdat Hij
God is en handelt uit Zijn liefde.