Woord vandaag

7 september 2019

‘Vrucht van de geest.’

Dat groeit in je en werkt uit naar de an-
der toe. Eerst naar je mede-gelovigen, 
en daarna verder naar iedereen. Je kan
niet anders dan vrede houden met an-
deren. Ook dat is aspect van de vrucht. 
Die begint met liefde, vervolgens vreug-
de 
(genade), vrede. Dat zijn de meest we-
zenlijke. In wezen kun je verder komen
wanneer dit werkt. Hij, onze Heer, geeft
richting en wijsheid.

 ‘Ik ben blij met de Heer Jezus.’

 En Hij verheugt Zich over jou. Elk lid 
van Zijn lichaam hoort er bij, Hij kan 
niet zonder. We zijn bevoorrecht, be-
genadigd in de Geliefde. In genade ge-
red
en dat is de heerlijke boodschap 
van ware vrijheid in Christus. Leven in
genade. Dat zou de vreugde dagelijks 
in ons versterken. Ook het uitzicht op 
de grootse toekomst die God geeft, is 
alles waard. Het wordt veel beter, het 
beste komt nog.

‘Daarom geduld hebben.’

Naar boven kijken, naar Hem Die ons 
zo bovenmate liefheeft. Wat we nog 
gaan meemaken: de heerlijkheid van 
Gods liefde. Daarvan proeven we nu 
al iets, in onze vernederde situatie. Na 
de diepte komt de verhoging, zal ver-
wachting overgaan in zien. En geloof 
zal vervulling van de beloften waarne-
men. Alleen de liefde blijft over na de
bazuin, schrijft Paulus in 1 Corinthiërs 
13:8-13. Vandaag tasten we nog rond
in bepaald opzicht. Dan zal alles duide-
lijk zijn. En onze Heer Christus Jezus is
onze grote verwachting.