30 november 2019

‘Geloven en gehoorzamen.’

Dat is anders dan onder de Thora (wet)
die aan Israël was gegeven. Daar ging
het om opgelegde regels waaraan men
zich moest houden. Zo niet, dan volgde
daar de sanctie met eventueel uitslui-
ting. Of dat altijd toegepast werd, is de
vraag. De tien woorden, die we gister-
avond in de studie in Soest lazen, spre-
ken van onderlinge liefde. De naaste 
geen schade toebrengen. Het is verras-
send te lezen wat bezoeken betekent.

‘God bezoekt de ongerechtigheid.’

Dat heeft een zware en nare klank ge-
kregen in de afgelopen honderden ja-
ren. Alsof Jahweh (God) het derde en 
vierde geslacht straft op grond van ge-
drag van de voorouder(s). Het woord 
paqad (Hebreeuws) betekent eigenlijk 
opzoeken: wat niet goed is, opzoeken 
en wegdoen. Hij straft dus niet steeds 
de geslachten, maar zoekt het kwaad 
op om het weg te nemen.

‘Ja mooi zeg, heel anders.’

Zo zijn er meer woorden die binnen
bepaalde kringen te zware invulling
kregen. De woorden wraakvergelden
vervloeken, et cetera. In de Schrift blij-
ken deze zó anders te zijn dan de drei-
ging die erin gelegd werd. God is een
liefdevol God en is uit op herstel, red-
ding van de mens. Gods genade is zon-
der voorwaarden – om niet. De gerich-
ten of oordelen van God zijn nooit een
doel op zich; ze zijn tot correctie. We
zijn op weg naar totale heerlijkheid!