1 december 2019

‘God is liefde.’

Dat is voor ons, als gelovigen iets, dat
vast staat. Gods woord zegt dit; het is
waar en wij ondervinden het. De liefde
van God doordringt de Thora. Deze on-
derwijzing kon door Israël niet geprak-
tiseerd worden. Dat kwam doordat het  
vlees zwak bleek:

de geest is wel gewillig, maar het vlees
is zwak  
                  Mattheüs 26:41

Zo sprak de Heer tot Zijn discipelen. Zij
konden niet één uur met Hem waken 
in gebed. Ze beseften niet dat Hij diep 
ging lijden.

‘Israël kon de Thora niet houden.’

De Thora is heilig, rechtvaardig, goed.
De Thora is geestelijk. Dat schrijft Pau-
lus in Romeinen 7. Het vlees waar deze 
onderwijzing op gelegd is, bleek zwak.
Daarom bleek de mens niet in staat de
richtlijnen van de Thora te houden:

want de wet is geestelijk, maar ik ben 
vleselijk, verkocht onder de zonde
                                  Romeinen 7:14

Het probleem zit in het vlees dat onder
de zonde is. De bevrijdende kracht van
de geest van God doorbreekt dat.

‘Het evangelie is de kracht van God.’

Zo is dat, een heerlijk gegeven. God is
het, die mensen verandert. Het evan-
gelie draait om Hem en Zijn Zoon. Dus
ontvangen de mensen grote zegen als
gevolg van hun werk. God was in Chris-
tus de wereld met Zich verzoenend. In
2 Corinthiërs 5 lezen wij dat heerlijke 
goede bericht. Door kruis en open graf
klinkt de verlossing door. Vijanden ver-
anderen in vrienden door de dood van
de Zoon: de liefde van de Vader.