14 januari 2020

‘We zijn uiterst gezegend.’

We zijn verheugd over Zijn werk, Zijn
kracht, die in staat stelt tot Zijn eer te 
kunnen zijn. De mens heeft zelf niets 
te brengen. Genade van God, op basis 
van kruis en opstanding van Christus,
verlangt niets van de mens. Geen en-
kele prestatie, niet voordat een mens 
gelooft en evenmin daarna. De oude
mens, die nog graag iets van zichzelf in 
rekening wil brengen, is meegekruisigd.

‘Dat is duidelijk.’

Dat is de aanstoot van het kruis. Einde 
van wie de mens in zichzelf is. Het vlees
is meegekruisigd, daarna begraven, en 
dat is erg definitief. Velen begrijpen de
betekenis van het kruis niet voldoende.
Natuurlijk, Christus stierf voor onze zon-
den, naar de Schriften. Maar dat is een
deel van de betekenis van Zijn smadelij-
ke dood aan het kruis. De mensheid, de
oude, ging mee. En Hij werd opgewekt!

‘De levendmaking van Christus.’

En in Hem zullen allen levend gemaakt 
worden. Wij zijn dat nu al in de geest,
en zelfs onze stervende lichamen blij-
ken ingezet te worden in Zijn dienst.
We waren eerst ingezet als zondaren,
nu worden we ingezet als rechtvaardi-
gen in Zijn werk. Aspecten van de Zoon
van Zijn liefde
 komen in de studies Kol-
ossenzen aan de orde. Boeiend te zien
wat koninkrijk van de Zoon van Zijn lief-
de
 betekent. Daarin zijn wij overgezet!