15 januari 2020

‘Heel ingrijpend, Zijn kruisiging.’

Het is beslissend. Voor alle mensen, in-
zonderheid de gelovigen. De gelovigen 
nu al gered, zij zijn zich dat bewust. De
rest komt later in Gods plan aan de or-
de. Mensen, christenen, kunnen hel-
dere waarheid van de Schriften maar 
niet geloven. Ze zijn helaas onwetend 
als het om de kracht van God gaat. Zij
menen dat God pas iets kan doen als 
jij je ervoor openstelt, of je bekeert. 

‘Saulus’ leven spreekt aan.’

Hij blies dreiging en moord tegen de 
discipelen van de weg van Jezus. Niks 
bekering, geen berouw. In die houding 
zette de Heer hem stil en draaide zijn 
leven om. Achteraf zegt de apostel:

Toen God nu, Die mij afzonderde van-
af de schoot van mijn moeder en riep, 
door Zijn genade, het goed achtte Zijn 
Zoon in mij te onthullen…
                                    
Galaten 1:15,16a

‘Afgezonderd door God.’

Grote woorden door Paulus als apostel
geschreven. Dit geldt voor elk lid van 
het lichaam van Christus. Afgezonderd
vanaf de schoot van je moeder. Paulus
zegt het verder:

degenen die in overeenstemming met
Zijn voornemen geroepenen zijn; want
die Hij tevoren kent, bestemt Hij ook 
tevoren, om aan het beeld van Zijn 
Zoon gelijkvormig te worden
                           Romeinen 8:28-29