14 februari 2020

‘Het was heftig in Nazareth.’

In hun dagen zagen Elia en Elisa onge-
loof in Israël. Dat was in de synagoge 
in Nazareth ook zo:

en allen in de synagoge werden met
woede vervuld toen zij dit hoorden, en
zij stonden op, dreven Hem de stad 
uit en brachten Hem op de top van de
berg waarop hun stad gebouwd was
                                      Lucas 4:28

Het leest als een spannend verhaal, in
het leven van de Heer gebeurde dit.

‘Men accepteerde Hem niet.’

Wat Hij sprak was de reden dat ze zó 
fel reageerden. Op die manier Schrift
uitleggen? Nee, dat kon niet, in hun
hart aangesproken kwam vrome woe-
de naar buiten en men wilde Hem do-
den, niets minder dan dat:

…om Hem van de steilte af te werpen
                                    
  Lucas 4:29

Verwerping, om het woord dat Hij tot
Zijn eigen volk -nota bene- sprak. Zo is 
het maar al te waar, dat een profeet in 
de eigen vaderstad …. juist. 

‘Toch ging Hij toen weg.’

Het ongeloof in de harten was duidelijk
geworden. De Heer vertrok:

maar Hij liep midden tussen hen door 
en ging weg

                                        Lucas 4:30

Het was Zijn tijd nog niet. Mensen kun-
nen kwade bedoelingen hebben, maar:

…terwijl Hij onderwijs gaf op het tem-
pelterrein, greep niemand Hem omdat 
Zijn uur nog niet gekomen was
                                    
Johannes 8:20

Pas toen het de juiste -door de Vader
bepaalde- tijd was, werd Hij overgele-
verd om gekruisigd te worden.