23 maart 2020

‘De laatste dagen nu?’

Heel breed genomen zitten we in de la-
tere of laatste dagen 
sinds Paulus dat
aan Timotheüs schreef:

maar de geest zegt uitdrukkelijk dat in
latere era’s sommigen van het geloof 
af zullen staan
                                 1 Timotheüs 4:1

En hij schreef verder:

weet dit nu, dat in de laatste dagen ge-
vaarlijke era’s tegenwoordig zullen zijn
                                  2 Timotheüs 3:1

‘We bewegen ons in die dagen.’

En dan bevinden we ons in de slotfase 
van de latere era’s, de laatste dagen.
Hoe snel kan de wereld totaal anders
zijn. Nochtans, we letten goed op en
zijn waakzaam, we hebben de hele wa-
penrusting van God. Aandoen is nood-
zaak, altijd, opdat we in de boze dag,
en dat is het nu, kunnen staan. Nooit
kunnen we uit Vaders liefdevolle hand
vallen. Hij laat ons niet los. 

‘Niets kan ons scheiden van Zijn liefde.’

Dat schrijft Paulus, Romeinen 8:35-39
is klip en klaar. Niets kan tussen ons
en de liefde van God in Christus Jezus
komen. Waarom niet? Omdat ook wij
in Christus Jezus zijn. Te allen tijde ge-
borgen, uitgekozen, in Hem. Wat in de
machtige Efezebrief een kern is, is dit:

…en te kennen de kennis overstijgende
liefde van de Christus, opdat jullie com-
pleet gemaakt worden tot het volledige
complement van God.   

Efeziërs 3:18,19