Woord vandaag

3 april 2020

‘God bestuurt het al.’

De fundamentele waarheid dat alles uit
God is, wordt fel bestreden. Dat kan vol-
gens velen niet zo zijn. We lezen:

want uit Hem en door Hem en tot Hem 
is het al; Hem zij de heerlijkheid voor de
eonen, amen!  
                                 Romeinen 11:36

Verder vinden we ook dit:

het al nu, is uit God, Die ons met Zich 
verzoent door Christus en geeft ons de

bediening van verzoening
                                 2 Corinthiërs 5:18

‘Duidelijke woorden.’

God zegt het zelf via Paulus, en ande-
ren. De situatie in de wereld, in Neder-
land, in uw, jouw, mijn leven is uit God
Hij bepaalt in hoeverre de druk groot 
wordt. In feite kun je Gods plan (voor-
nemen) zo samenvatten als we kunnen
lezen in Romeinen 11:36. God, de Bron
van alles; de Zoon is het kanaal waar-
door Hij Zijn voornemen uitvoert. De
Zoon, Christus, werkt het allemaal uit.

‘Hij is ootmoedig.’

Hij willde nooit Zijn eigen wil doorvoe-
ren ten koste van die van Zijn Vader. In
Gethsemane bad Hij dat de drinkbeker 
van het lijden aan het kruis weggeno-
men zou worden. Hij bad ook, dat niet
Mijn wil, maar de Uwe geschiede
. En zo
vervolgde Hij Zijn weg; het zou nog enke-
le uren duren. Zo zou het lijden van het
kruis komen. De Zoon sprak er met Zijn
Vader over. Hij werkt het uit!