Woord vandaag

20 mei 2020

‘Diepe liefde van Christus.’

Paulus had daar veel van gedronken. 
Hij werd gemotiveerd en aangestuurd 
door die liefde, schrijft hij in 2 Corin-
thiërs 5. Niemand valt buiten die gro-
te genegenheid van de Zoon van God.
Zoals in dat hoofdstuk gezegd is:

.. indien Eén voor allen gestorven is
                                2 Corinthiërs 5:15

Wat een liefde zit daar achter! Hij ging
zó ver dat Hij zich gevangen liet nemen
en overgeleverd werd.

‘Hij dronk de beker leeg.’

Die van het lijden. Hij volhardde, ook 
het kruis onderging Hij. Hem was de
vreugde door de Vader in het vooruit-
zicht had gesteld. Hebreeën 12 zegt 
daar iets over. Niettemin een schan-
de; Hij werd gelijk gesteld aan slaven 
en misdadigers. Dat kruis, Golgotha; 
daar kun je niet zomaar aan voorbij 
gaan. Zo zie je: zonde voor zonde.

‘De Zondeloze werd tot zonde.’

Dat is iets om voortdurend onder je
aandacht te hebben. Het heeft heel 
wat gekost om de oorzaak van zoveel 
ellende weg te nemen. God spaarde
Zijn eigen Zoon niet. Dat betekent in
wezen heel veel. De Zoon is uit lief-
de 
die weg gegaan. Hoe meer je daar 
over nadenkt, hoe groter het voor je 
wordt. Hij heeft jou, mij en u allen op 
het oog (gehad).