18 juni 2020

‘Alles is ook tot Hem.’

God verzoent het al tot of met Zich
nadat vrede werd gemaakt. Door het
bloed van het kruis van de Zoon van
Zijn liefde. En het al omvat al het ge-
schapene uit Kolossenzen 1:15,16.
Een totale, allen omvattende verzoe-
ning. Dát is het doel van God en Hij
zal dat bereiken ook. Hij maakte Zijn
wil bekend aan Farao destijds en dat
gebeurde later ook. 

‘Niets kan Hem tegenhouden.’

Alles verloopt perfect volgens plan. In
de recente studie ‘Soest’ (20) werd er-
op ingegaan. Willem Ouweneel noem-
de in een recente column wat volgens
hem 10 belangrijke dwalingen zijn in
de christelijke- of geloofswereld. Als 1e
noemt hij alverzoening. Maar ook de 
vernietigingsleer (alle ongelovigen wor-
den vernietigd) hoort bij zijn top 10. In
zijn visie zullen alle ongelovigen voor 
altijd gepijnigd worden.

‘Dat schrijft Paulus niet.’

Zodra Paulus het over alle mensen of
het al (al het geschapene) heeft, zegt 
hij dat God ze redt, verzoent:

want hierom spannen wij ons in en
worden wij beschimpt, omdat wij on-
ze verwachting gesteld hebben op 
God, de levende, Die redder is van al-
le mensen, allermeest van gelovigen
                          1 Timotheüs 4:9,10

…en door Hem het al wederzijds met
Zichzelf te verzoenen, vrede gemaakt
hebbend door het bloed van Zijn kruis,
door Hem, hetzij wat op de aarde, het-
zij wat in de hemelen is
                           Kolossenzen 1:20