‘Eerbaarheid.’

Ja, dat wordt ook bij de jongere
mannen gezegd. Het komt voor
bij de ouderen en opzieners in
de brieven aan Timotheüs en Ti-
tus. Betekenis is ernstig, zo zou-
den zij het woord spreken en le-
ven. Ook eerbaar, in Titus 2:2 ge-
noemd bij de oudere mannen, is
vrijwel hetzelfde. Het gaat om de
eer van Christus. Dát is belangrijk
en is motief bij handel + wandel.

‘Door Gods genade.’

Dat staat in alles bovenaan. Zon-
der die genade is het niets:

met een gezond en niet af te keu-
ren woord, opdat zij die daar te-
genover staan beschaamd wor-
den, niets slechts te zeggen heb-
bend over ons                Titus 2:8

De tegenstanders wilden de wet 
propageren. In plaats van de ge-
nade van God. Die twee kunnen
niet samen door één deur. Gena-
de van God werkt tegen de zon-
de; Paulus’ evangelie toont dat.

‘Ja, de genade is nodig.’

Het gezonde woord spreken is
vol van genade van God. Geest
van God geeft in de gelovige de 
kracht om te leven tot Zijn eer.
Als dat gebeurt hebben tegen-
standers geen reden om kritiek
uit te oefenen. Zuivere genade
van God sluit wetticisme uit. In
dagelijks leven geeft God Zijn
kracht voor wandel tot Zijn eer.