‘Geen voorwaarden.’

Bij en in de genade van God kan
dat niet zo zijn. We lezen beken-
de gedeeltes die je vaak hoort.

want zo lief had God de wereld
dat Hij Zijn eniggeboren Zoon
gegeven heeft opdat ieder die
in Hem gelooft niet verloren
gaat maar eonisch leven heeft
                         Johannes 3:16

Dit is in het bijzonder in de ko-
mende eon van het koninkrijk 
op aarde van toepassing.

‘Het is Gods liefde.’

Ja, het toont het karakter van die
enorme liefde van God. Hij geeft
Zijn Zoon. Het karakter van de
God Die Nicodemus kende was
beperkt binnen Israëls grenzen.
Men zag Hem als Wetgever, ei-
send, en gaf alleen iets als loon.
Zijn liefde breekt er nu doorheen
en dit toont Hem als gulle Gever
en deelt eonisch leven toe aan
allen die geloven.

‘Dat is veel breder.’

Dit evangelie geldt in het bijzon-
der in de komende eon als Israël
zegen voor de volkeren brengt. Is
mooi, maar is wat niveau betreft
ver beneden wat nu aan evange-
lie geldt. Rechtvaardiging en ver-
zoening en overstromende gena-
de is (veel) meer dan eonisch le-
ven, dat aan gelovigen toekomt
in de komende eon.