‘Genieten van Gods liefde.’

Je krijgt daar nooit genoeg van.
In het evangelie dat Paulus ons
brengt, gaat het om de diepten
van God:

maar God onthult het ons door
Zijn geest, wat de geest door-

zoekt alle dingen, ook de diep-
ten van God

                   1 Corinthiërs 2:10

Dat kon pas na Zijn kruisiging en
opstanding en verheerlijking be-
kendgemaakt worden.

‘De diepste motivatie van God.’

Het hart van God is liefde. Daar-
uit is Hij rechtvaardig, heilig, en
is Hij soms verontwaardigd. Alles
in Zijn plan werkt mee, en zal uit-
monden in wat goed is: God alles
in allen. De grote lijnen via Israël
en de volkeren, maar ook in ons
persoonlijk leven doet God alles
meewerken tot wat goed is.

“Ik begrijp het niet altijd.’

In Zijn liefde zijn wij altijd gebor-
gen, niets kan ons daarvan schei-
den. We mogen dat weten, dat
beseffen. Voor elkaar bidden en
danken, in het besef dat Hij voor
ons bidt en pleit bij Vader. Het e-
vangelie van Paulus is zo veel
meer dan het evangelie van de
Besnijdenis. Dat verschil kunnen
wij zien, ook in genade.