‘Wat zijn de gaven nu?’

Zoals Paulus die noemt, zijn in
het lichaam van Christus: evan-
gelisten, herders en leraars. De
apostelen en profeten horen bij
het fudament. Het misverstand 
is misschien bij ons, dat wij den-
ken dat evangelisten optreden 
‘naar buiten toe’. Ze hebben wel
degelijk functie in het lichaam.

‘Ze leggen het evangelie uit.’

Ze brengen wel degelijk evange-
lie en de leden zouden dat ook
horen. Evangelie is goed nieuws
en bouwt op. Het bemoedigt als
we horen wat Christus Jezus ge-
leden heeft, in diepe liefde.
Allereerst was dat voor Zijn God
en Vader. Vervolgens voor al de
mensen, Zijn volk Israël, de leden
van Zijn lichaam.

‘Fijn om dat te horen.’

We hebben het nodig, evangelie
te horen en ons te verdiepen. In 
het kruis en de opstanding waren
ook wij betrokken. In feite werd
heel de oude mensheid meege-
kruisigd met Christus. Dat spreekt
aan, want dat is de plaats voor de
oude mens: aan het kruis. Meege-
gaan in Zijn dood en begrafenis. 
In Zijn opwekking werden ook wij
meegerekend. Nieuw leven!