‘Goed, dat leven uit Gods hand.’

Rijk genoeg, al de schatten van 
wijsheid en kennis zijn in Chris-
tus verborgen. Het geheimenis
van Christus komt volledig in de
schijnwerper in Kolossenzen:

Hij is het Beeld van de onzicht-
bare God, de Eerstgeborene van
heel de schepping

                    Kolossenzen 1:15

‘De Zoon van Gods liefde.’

De oorsprong ligt in God, de Va-
der. Het al werd in de Zoon ge-
schapen; en door Hem en naar-
binnen Hem. De liefde van God
komt in en door Hem volkomen
tot uitdrukking. Paulus lied is:

..Hij is voor alles en het al heeft
Zijn samenhang in Hem
                    Kolossenzen 1:17

Hij houdt je vast, draagt je.