‘We zijn gered door God.’

Het ligt helemaal aan God, niet 
aan ons. Gered in genade, het 
eonisch leven is een genade-ge-
schenk
. Dat kun je nooit verspe-
len als lid van het lichaam van 
Christus. Dat komt in de nieuwe
onderwerp-studie naar voren:

het genadegeschenk van God is
eonisch leven in Christus Jezus, 
onze Heer 
          Romeinen 6:23

‘Daar dank ik Vader voor.’

Ja, heel fijn, je kunt de redding 
in Christus Jezus nooit verspelen.
Elk lid van het lichaam zal Hem 
ontmoeten in de lucht bij de ba-
zuin van God, en dit geldt ons:

en zet ons gezamenlijk te mid-
den van de hemelsen in Christus 
Jezus, opdat Hij in de komende 
eonen tentoonspreidt de over-
stijgende rijkdom van Zijn gena-
de in Zijn mildheid voor ons in 
Christus Jezus
                                Efeziërs 2:6,7