‘Evangelie geeft uitzicht.’

Onvoorstelbaar goed nieuws is
het; geen belemmeringen voor
Gods genade mogelijk. Hij geeft
en doet dat zonder iets terug te
verwachten, het lied is:

want in genade zijn jullie gered-
den, door geloof, niet uit jullie
zelf; van God is de naderings-
gave, niet uit werken, opdat nie-
mand roemen zal
                          Efeziërs 2:8,9

‘Dat is het. Ik ben sprakeloos.’

Die verwondering delen we; in
het evangelie van genade valt
niemand buiten de boot. Aan
het einde van de eonen is ieder
aan boord. Dat was een storm-
achtige reis, met een behouden
aankomst in Gods haven:

…en alle tong van harte belijdt:
Heer is Jezus Christus, tot ver-
heerlijking van God, de Vader
                       Filippenzen 2:11